Za četrtne skupnosti

NAŠI KLJUČNI UKREPI ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE V POSAMEZNIH ČETRTNIH SKUPNOSTIH

 

STATUTARNE SPREMEMBE

Močno bomo okrepili vpliv četrtnih skupnosti pri odločanju v mestnem svetu na način uvedbe participativnega proračuna in večjega soodločanja pri sprejemanju prostorskih načrtov.

 

PROSTORSKA UREDITEV

Aktivno in takoj se bomo lotili reševanja problematike neprimerne gostote pozidave (Rožna dolina, Koseze – Šiška, Bežigrad – Parmova ter Trnovo) ter neprimernega in nestrokovnega umeščanja kritičnih projektov v prostor, kot sta npr. distribucijski center v Zalogu in  zbiralnica kosovnih odpadkov v Šentvidu.

Ostali kritični projekti, ki jih bomo obravnavali prioritetno, so še: prenova tržnice in avtobusne in železniške (Center), Plečnikov stadion (Bežigrad) ter nerešena pravna ureditev lastništva funkcionalnih zemljišč (Šiška).

 

KOMUNALNA IN PROMETNA INFRASTRUKTURA TER UREDITEV PROMETA

Na področju prometa in mobilnosti so naši ključni cilji: razširitev podhoda Šmartinske ceste pod železnico, umiritev prometa na Njegoševi (Center); prometna ureditev kaotičnega stanja na in ob severni vpadnici (Šentvid); ureditev parkirišč pod Šmarno goro, gradnja obvozne ceste mimo Tacna (Šmarna gora).

Zagotovili bomo tudi: več kolesarskih stez (Črnuče); širitev mreže Bicikelj (Sostro, Šentvid); P&R (Šentvid); urejanje mirujočega prometa (Šiška, Trnovo, Bežigrad); nove „Shuttle“ linije (Vič, Koseze); nova železniška postajališča (Vič, Medno).

Rešili bomo problematiko kanalizacije v četrtnih skupnostih, kjer gospodinjstva še nimajo priklopa na omrežje (Sostro, Stanežiče, Šmarna gora, itd.).

 

DRUŽBENA IN SOCIALNA INFRASTRUKTURA

Podprli bomo ureditev površin na območjih: med FDV, EF, MORS in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo (Bežigrad); Izboljšali bomo okolje na področju: Park Tabor, ploščad SEM, prehod Maistrova – Metelkova (Center) ter obogatitev lokalne turistične ponudbe (Golovec).

Uredili bomo obrežja in zagotovili plovnost Ljubljanice (Golovec).

Podprli bomo projekt novega družbenega centra z večjo knjižnico (Šentvid) ter obnovo Družbenega doma Bizovik (Golovec).

 

PROTIPOPLAVNI UKREPI

V Ljubljani imamo kar deset poplavnih območij, a kljub temu področju protipoplavne varnosti MOL trenutno namenja zelo malo pozornosti – zdi se, kot da je že pozabila na silovite razsežnosti poplav pred nekaj leti. Takoj je potrebno povečati občinska sredstva in se v dogovoru z državo aktivneje lotiti vseh ukrepov, ki so potrebni za dobro protipoplavno varnost prebivalcev.

 

SKRB ZA ZDRAVO OKOLJE

Nemudoma bomo v sodelovanju z državo pričeli s sanacijo divjih odlagališč odpadkov na obrežju Save (Šmarna gora, Šentvid, Posavje, Črnuče) ter na območju Stanežiškega polja (Šentvid).

Zavzemali se bomo za omejitev vpliva elektromagnetnih sevanj v bližini šol in vrtcev ter stanovanjskih hiš (Brod, Šentvid, itd.).